Biuletyn Informacji Publicznej:

 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Regulamin działalności

Opis informacji:

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku
o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) Rada Muzeum Ziemi
Kłodzkiej uchwala Regulamin działalności rady w nastąpującym
brzmieniu:


Regulamin działalności

Rady Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Rada Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, zwana w dalszym ciągu “Radą” działa przy Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, zwanym w dalszym ciągu “Muzeum”, powołana Uchwałą Nr XXV/142/200 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia 2000 roku, jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach zarządzania , finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa.
 2. Podstawą prawną działalności Rady jest ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24) wraz z przepisami związkowymi oraz Statut Muzeum.
 1. Postanowienia szczegółowe.

§ 2.

 1. Członków Rady powołuje uchwałą Rada Miejska w Kłodzku w liczbie 8 osób.
 2. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera z grona członków Rady Przewodniczącego Rady i Zastępcą Przewodniczącego Rady.
 3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki społecznie.

§ 3.

 1. Kadencja członków trwa cztery lata .
 2. Początkiem kadencji jest data wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej powołującej członków Rady.

§ 4.

Siedzibą Rady jest Muzeum. Rada może odbywać zebrania także poza swoją siedzibą.

§ 5.

Do kompetencji Rady należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa określonych Statutem Muzeum,
 2. zatwierdzanie rocznego planu działalności Muzeum,
 3. zatwierdzanie rocznego planu finansowego Muzeum,
 4. zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności Muzeum,
 5. składanie wniosku o powołanie Dyrektora Muzeum na kolejny określony czasokres,
 6. wyznaczenie minimum 1/3 składu osobowego komisji konkursowej w razie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora,
 7. zgłaszanie kandydatów na członków Rady.

§ 7.

 1. Zebrania Rady zwołuje jej Przewodniczący w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum w razie potrzeby wynikającej z realizacji postanowień Regulaminu działalności
  Rady w zakresie jej właściwości – nie rzadziej jednak niż raz na późrocze.
 2. Dyrektor Muzeum i Sekretarz Rady uczestniczą w zebraniach Rady z głosem doradczym.
 3. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w zebraniach Rady mogł także brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i specjaliści dziedzin wiedzy niezbędnych dla rozstrzygnięcia kwestii będących przedmiotem obrad zebrania.

§ 8.

 1. Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Wydatki związane z działalnością Rady finansowane są przez Muzeum.

 1. Postanowienia końcowe.

§ 10.

 1. Rada ustala i przyjmuje Regulamin działalności Rady uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu może być wprowadzona wyłącznie z zachowaniem trybu obowiązującego dla jego uchwalenia – z własnej inicjatywy członków Rady, Dyrektora Muzeum i Burmistrza Miasta Kłodzka.

§ 11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 1 Rady Muzeum z dnia 25 marca 2000 roku siedmioma głosami “za” przy obecności siedmiu uprawnionych do głosowania.

 

 

Sekretarz Rady Przewodniczący Rady
Renata Kuźmińska Ryszard Gładkiewicz
/podpis nieczytelny/ /podpis nieczytelny/

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Jakubowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Jakubowicz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Jakubowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Jakubowicz
ilość wyświetleń:   3947
data wytworzenia informacji:  27.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  27.09.2016 11:05
data weryfikacji:   27.09.2016 12:54
data ostatniej zmiany:   27.09.2016 12:54 Rejestr zmian
 

pobrano ze strony:

drukuj - zamknij