Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Strona internetowa instytucji: http://www.muzeum.klodzko.pl/new/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Regulamin działalności

Opis informacji:

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku
o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) Rada Muzeum Ziemi
Kłodzkiej uchwala Regulamin działalności rady w nastąpującym
brzmieniu:


Regulamin działalności

Rady Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Rada Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, zwana w dalszym ciągu “Radą” działa przy Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, zwanym w dalszym ciągu “Muzeum”, powołana Uchwałą Nr XXV/142/200 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia 2000 roku, jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach zarządzania , finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa.
 2. Podstawą prawną działalności Rady jest ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24) wraz z przepisami związkowymi oraz Statut Muzeum.
 1. Postanowienia szczegółowe.

§ 2.

 1. Członków Rady powołuje uchwałą Rada Miejska w Kłodzku w liczbie 8 osób.
 2. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera z grona członków Rady Przewodniczącego Rady i Zastępcą Przewodniczącego Rady.
 3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki społecznie.

§ 3.

 1. Kadencja członków trwa cztery lata .
 2. Początkiem kadencji jest data wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej powołującej członków Rady.

§ 4.

Siedzibą Rady jest Muzeum. Rada może odbywać zebrania także poza swoją siedzibą.

§ 5.

Do kompetencji Rady należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa określonych Statutem Muzeum,
 2. zatwierdzanie rocznego planu działalności Muzeum,
 3. zatwierdzanie rocznego planu finansowego Muzeum,
 4. zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności Muzeum,
 5. składanie wniosku o powołanie Dyrektora Muzeum na kolejny określony czasokres,
 6. wyznaczenie minimum 1/3 składu osobowego komisji konkursowej w razie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora,
 7. zgłaszanie kandydatów na członków Rady.

§ 7.

 1. Zebrania Rady zwołuje jej Przewodniczący w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum w razie potrzeby wynikającej z realizacji postanowień Regulaminu działalności
  Rady w zakresie jej właściwości – nie rzadziej jednak niż raz na późrocze.
 2. Dyrektor Muzeum i Sekretarz Rady uczestniczą w zebraniach Rady z głosem doradczym.
 3. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w zebraniach Rady mogł także brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i specjaliści dziedzin wiedzy niezbędnych dla rozstrzygnięcia kwestii będących przedmiotem obrad zebrania.

§ 8.

 1. Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Wydatki związane z działalnością Rady finansowane są przez Muzeum.

 1. Postanowienia końcowe.

§ 10.

 1. Rada ustala i przyjmuje Regulamin działalności Rady uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu może być wprowadzona wyłącznie z zachowaniem trybu obowiązującego dla jego uchwalenia – z własnej inicjatywy członków Rady, Dyrektora Muzeum i Burmistrza Miasta Kłodzka.

§ 11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 1 Rady Muzeum z dnia 25 marca 2000 roku siedmioma głosami “za” przy obecności siedmiu uprawnionych do głosowania.

 

 

Sekretarz Rady Przewodniczący Rady
Renata Kuźmińska Ryszard Gładkiewicz
/podpis nieczytelny/ /podpis nieczytelny/

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Muzeum Ziemi Kłodzkiej

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Jakubowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Joanna Jakubowicz
Autor ostatniej poprawki:   Joanna Jakubowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Joanna Jakubowicz
ilość wyświetleń:   3948
data wytworzenia informacji:  27.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  27.09.2016 11:05
data weryfikacji:   27.09.2016 12:54
data ostatniej zmiany:   27.09.2016 12:54 Rejestr zmian